Volume & Issue: Volume 1, Issue 2, Autumn 2016 
2. Plumbum(II) and Zinc(II) Complexes with 5-Chlorosalicylic Acid: Structure and Propertie

Page 93-104

Kai-Fei Wu; Yu Feng; Fen Jiang; Xian-Li Bai; Xian-Hong Yin