Volume & Issue: Volume 2, Issue 1, 2018 (Autumn and Winter) 
Plumbum(II) and Zinc(II) Complexes with 5-Chlorosalicylic Acid: Structure and Propertie

Pages 93-104

Kai-Fei Wu; Yu Feng; Fen Jiang; Xian-Li Bai; Xian-Hong Yin