Author = Jiang, Fen
Number of Articles: 1
1. Plumbum(II) and Zinc(II) Complexes with 5-Chlorosalicylic Acid: Structure and Propertie

Volume 1, Issue 2, Summer and Autumn 2016, Pages 93-104

Kai-Fei Wu; Yu Feng; Fen Jiang; Xian-Li Bai; Xian-Hong Yin