Author = Wu, Kai-Fei
Plumbum(II) and Zinc(II) Complexes with 5-Chlorosalicylic Acid: Structure and Propertie

Volume 2, Issue 1, 2018, Pages 93-104

Kai-Fei Wu; Yu Feng; Fen Jiang; Xian-Li Bai; Xian-Hong Yin